Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK u cilju unapređenja uslova života građana Srednjobanatskog upravnog okruga i podizanja svesti o značaju zelenih površina i životne sredine, putem finansijske pomoći dodeljuje donacije projektima, koji podstiču uključivanje građana u uređenje i ozelenjavanje javnih površina.  ZREPOK je obezbedio sredstva u ukupnom iznosu od 200,000.00 dinara za naknadu-refundaciju troškova kupovine:

  1. Ukrasnog višegodišnjeg sadnog materijala (drveće, žbunje, perene). Sredstva za ovu namenu mogu koristiti svi nosioci projekata.
  2. Sadnica voćaka za podizanje manjeg voćnjaka. Sredstva za ovu namenu mogu koristiti jedino osnovne i srednje škole. Podnosioci predloga projekta mogu biti: Registrovane ustanove / udruženja sa sedištem na teritoriji Srednjobanatskog upravnog okruga.

Učesnici po javnom pozivu podnose i sledeću dokumentaciju:

1) popunjen Prijavni formular ZREPOK-a, sa podacima o odgovornom licu za realizaciju projekta, overen pečatom ustanove / udruženja i potpisom zakonskog zastupnika ustanove / udruženja. Prijavni formular možete se naći na web sajtu www.zrepok.rs, ili  dobiti e-mailom ili poštom kancelarije ZREPOK-a, na zahtev podnosiovca.  Informacija o lokaciji, fotografije trenutne situacije na predmetnoj lokaciji su poželjne, uticaće na izbor predloga projekta. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, popunjen obavezno na računaru i na propisanom prijavnom formularu. Preporučuje se  da se u  projekat uvrsti volonterski rad. Vreme realizacije projekta sa kojima se udruženja ili ustanove prijavljuju mogu trajati maksimalno 60 dana, počev od dana potpisivanja Protokola o saradnji.

2 Prijavni formular može se dostaviti poštom, preporučeno na adresu: Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK Kralja Aleksandra I Karađorđevića 15/3 23000 Zrenjanin.

Treba istaći da Ustanova,odn. udruženje treba da podnesu prijavu u sopstveno ime. Ukoliko drugo pravno ili fizičko lice podnese prijavu u tuđe ime, ona neće biti razmatrana. · Ustanova / udruženje se može prijaviti sa samo jednim predlogom projekta. Pri razmatranju vrednovaće se jasna objašnjenja koja se odnose na: Dobrobit koju će zajednica imati od projekta kao i to da li predlog projekta: · ima realističan plan koji je moguće sprovesti · ima jasnu povezanost ciljeva, zadataka i aktivnosti · predlaže realističan budžet koji je u skladu sa aktivnostima. Odluku o donaciji donosi komisija formirana od strane ZREPOK-a. Krajnji rok za podnošenje prijava je  10. februar 2018. godine do 16 časova. Za ustanove / udruženja čiji projekti budu bili prihvaćeni, biće obezbeđena sredstva po potpisivanju Protokola o saradnji. Pre potpisivanja Protokola o saradnji, ustanove ili udruženja će biti pozvani da pošalju dodatnu dokumentaciju o ustanovi/udruženju (kopiju rešenja o PIB-u, Dokaz o registraciji – izvod iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje ispunjenost uslova kriterijuma).

Projektne aktivnosti mogu početi tek nakon što se ova procedura završi. Svi ranije nastali troškovi neće biti pokriveni donacijom. Nakon završetka aktivnosti predviđenih u projektu, neophodno je da se dostavi finansijski i narativni izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti (u narativnom izveštaju opisati aktivnosti, broj učesnika, ostvarene ciljeve, rezultate projekta, održivost projekta i vidljivost projekta) komisija ZREPOK-a pregledaće izvršene radove i dostavljenu dokumentaciju i ukoliko utvrdi da odgovaraju podnetom projektu refundiraće troškove navedene u budžetu projekta.