Od 1. jula ove godine svi koji se bave seoskim turizmom moraće da plaćaju porez na prihod.Obveznici poreza na dohodak postaće svi oni koji se bave turizmom u objektima domaće radinosti, što su salaši, etno-sela i vajati.

Novi oblik poreskog tretmana uveden je Izmenama zakona o porezu na dohodak građana koji je nedavno usvojen. Tako će se od jula ove godine prihodima od ugostiteljskih usluga smatrati prihodi koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljkom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, i to u periodu do trideset dana.

Poreska prijava podnosiće se u roku od petnaest  dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u određenu kategoriju.

Pri tome, oni koji pružaju navedene usluge pre početka primene ovih normi dužni su da u periodu od 1. maja do 30. juna 2019. godine podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

Porez na prihode od seoskog turizma iznosiće pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u prethodnoj godini, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. U planu je da se prihod oporezuje godišnje, dok će rešenje donositi poreznici, a plaćaće se kvartalno.

S obzirom na to da se turistička mesta svrstavaju u četiri kategorije, koeficijent za prvu iznosi jedan, za drugu nila koma osam , za treću kategoriju nula koma sedam,  a za četvrtu nula koma pet, a koeficijent za nekategorisana mesta je nula koma četiri. Kada se sračuna, proizilazi da će seoska turistička domaćinstva koja se nalaze u turističkim mestima koja nisu kategorisana plaćati po jednom ležaju između dve hiljade  i dve hiljade pet stotina dinara poreza godišnje.