Doneta uredba o visini godišnje takse

0
124

Vlada je donela Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i načinima i rokovima plaćanja.

U uredbi je precizirano da je obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse fizičko lice koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti – kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u objektima smeštajnih kapaciteta do ukupno trideset individualnih ležaja, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.
Fizičko lice može u objektu seoskog turističkog domaćinstva da pruža i ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do ukupno dvadeset kamp parcela, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnodno kamp parcela množi s iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za: prvu kategorija turističkog mesta – tri hiljade tri stotine  dinara; za drugu dve hiljade šest stotina, treću kategoriju dve hiljade i za četvrtu kategoriju hiljadu tri stotine dinara.
Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi s iznosom od hiljadu dinara.
Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Nadležni organ dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od petnaest dana od dana početka primene ove uredbe.
Ova uredba je stupila na snagu 1. jula 2019.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here