Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za naturalnu razmenu

0
279

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do sedamnaest hiljada tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad. Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike koji imaju proizvodnju tovne junadi. Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su: fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, pravna lica- zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre. Paritet u naturalnoj razmeni je sedamnaest  kg merkantilnog kukuruza za jedan kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do četrnaest posto vlage, do osam odsto lomljenih zrna, do dva odsto defektnih zrna, do dva odsto nagorelih zrna, strane primese maksimalno jedan odsto, a od toga nula koma pet odsto anorganskih.

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, telesne mase najmanje četiri stotine kg, a sve u skladu sa čl. 30 ovog propisa.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum pet grla/komada. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do sto sedamdeset hiljada kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji. Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje sto dvadeset dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice sa popisanim brojevima ušnih markica, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza. Klanice za preuzimanje su: MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, ALF PROMET DOO KAĆ, ZMAJEVAC DOO IRIG i TURKOVIĆ DOO, Sjenica. Rok za realizaciju naturalne razmene je 30.09.2019. godine.

Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva. Zahtevi proizvođača sa kojima je Direkcija u sporu, proizvođači koji su u blokadi tokom ove godine, koji imaju ne izmirene obaveze ili finansijski dug prema Direkciji, kao i zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prednost prilikom izbora proizvođača imaju proizvođači sa većim stočnim fondom. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.09.2019. godine, do 10 časova.                                                                                                                                            Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a Na poleđini koverte obavezno treba upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here