Osnovni sud u Zrenjaninu doneo Uputstvo o radu tokom trajanja vanrednog stanja

0
531

Osnovni sud u Zrenjaninu doneo je Uputstvo o radu ovog suda tokom trajanja vanrednog stanja.

Vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu sudija Ankić Zlatoje doneo je Uputstvo o radu Osnovnog suda u Zrenjaninu za vreme vanrednog stanja. Počev od 18. marta do daljeg, a najduže dok je na snazi proglašeno vanredno stanje rad u Osnovnom sudu u Zrenjaninu će se odvijati tako što će prijemna kancelarija primati kontrolisani broj stranaka što podrazumeva da će u kancelariju ulaziti po jedna stranka, uvid u predmete će se ograničiti samo za pojedine predmete uz prethodnu najavu pisarnici suda i to za krivične predmete na telefon 530-943, za građanske predmete na telefon 565-963 i za vanparnične predmete na telefon 564-737.

Izdavanje potvrda će se sprovoditi samo ako podnosilac ukaže na opravdanost hitnog izdavanja, takođe po prethodno izvršenoj najavi krivičnoj pisarnici na telefon 530-943 odnosno upravi suda na telefon 564-970.

Informacije o mogućnosti, načinu, vremenu i mestu obavljanja predmetnih radnji stranke mogu dobiti putem telefona 564-970 ili elektronski putem maila uprava@zr.os.sud.rs , kao i na internet stranici Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Sudije će postupati u krivičnim predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima koji se vode za krivična dela iz članova 235, 248 i 249 Krivičnog zakonika, u predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnog dela, odnosno gde je oštećeno maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao u drugim predmetima za krivična dela za koja je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.

Ročišta u građanskopravnim sporovima, sprovođenje izvršnih radnji u izvršnim postupcima, izuzev sprovođenja izvršenja radi izdržavanja i ročišta u vanparničnim postupcima odlažu se  osim građanskopravnih sporova koji su po zakonu hitni, održavanja ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije, postupaka pravne i međunarodno pravne pomoći koji se odnose na legalizaciju isprava, odlučivanja o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja i odlučivanja u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here