Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je obaveštenje o produženju rokova za prijavu na evidenciju ili podnošenje zahteva za novčanu naknadu, o produženju rokova za postupanje službe i njenih filijala kao i o početku računanja prekluzivnih rokova.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Iz tih razloga Nacionalna služba za zapošljavanje izadala je obaveštenje.

– Stranke koje nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili putem pošte, za vreme trajanja vanrednog stanja, moći će ove radnje da preduzmu po prestanku vanrednog stanja. Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.

– Smatraće se da je dostava rešenja i drugih pismena od strane organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti tzv. prekluzivni rokovi izvršena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od ovog dana počinje računanje rokova za izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava, kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati. Ako je stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre isteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da isti ponovo podnosi.

– Produžuju se rokovi za postupanje upravnih organa, kao što su rokovi za rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka i isti će se produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Sve informacije mogu se pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs, a zainteresovana lica mogu se obratiti nadležnim filijalama i putem telefona.