Zahtevi za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju do 30. juna

0
76

Do 30. juna Upravi za trezor mogu se podneti zahtevi za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju. Ovi podsticaji iznose 20.800 dinara po hektaru, a maksimalni iznos podsticaja koje korisnik može ostvariti je 228.800 dinara.

Novom Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu, opredeljena su sredstva i za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju u ukupnom iznosu od 150.000.000 dinara, a pravilnikom se bliže propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ovu vrstu podsticaja.

Pravo na podsticaje ostvaruju: pravno lice i preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako ispunjava sledeće uslove: da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant; da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju; da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku proizvodnju.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju utvrđuju se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 400% od iznosa za podsticaje koji se isplaćuju za osnovne podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju. Obzirom da podsticaji za konvencionalnu biljnu proizvodnju iznose 5.200 din/ha, to znači da su podsticaji za organsku 20.800 din/ha.

Prema važećim propisima maksimalni iznos podsticaja koje korisnik može ostvariti za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je 228.800 dinara.

Zahtev za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here