Zahtevi za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za ruralni turizam podnose se Upravi za agrarna plaćanja od danas, 1. jula, do 1. oktobra ove godine.

Reč je o pozivu iz Mere 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, a na raspolaganju poljoprivrednicima, preduzetnicima i mikro i malim preduzećima su 2,3 milijarde dinara.Podrška za realizaciju investicija u seoskom turizmu iznosi do 65 odsto vrednosti prihvatljivih troškova. Najmanji iznos podrške po projektu je 5.000  evra, a najveći 300.000 evra.

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik ili privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje se: ako se investicija nalazi u ruralnom području; ako je ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo; ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj; ako nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda; nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita; ako je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu; ako je objekat koji je predmet investicije u izgradnji, odnosno ako su izgradnja i opremanje u njegovom vlasništvu;

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje projekta na osnovu Javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.Zahtevi se predaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom:„Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Prvi Javni poziv za Meru 7”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.