Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva. Bespovratna sredstva dodeljuju se za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na teritoriji Republike Srbije. Podnosioci prijave na Javni konkurs mogu biti: zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata do kraja 2016. godine; zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata od početka 2017. godine, pa sve do momenta raspisivanja Javnog konkursa; zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom – pružanje usluga smeštaja i ishrane, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata, do momenta raspisivanja Javnog konkursa; zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata, do momenta raspisivanja Javnog konkursa, kao i socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe), sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata, do momenta raspisivanja Javnog konkursa.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara. Konkursna sredstva se, između ostalog, mogu upotrebiti za: nabavku životinja, opreme i mehanizacije, opremanje pogona za preradu i skladištenje roba, izgradnju smeštajnih kapaciteta, kupovinu alata za izradu zanatskih proizvoda i drugo. Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine zadružnu svojinu zadruge i ista ne mogu biti otuđena u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora. Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 24.05.2021. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd. Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte – NE OTVARATI. Prijave koje nisu podnete na predviđen način se neće razmatrati. Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs. Dodatne informacije u vezi sa tekstom javnog konkursa mogu se dobiti putem mejl adresa: ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.