JKP Vodovod i kanalizacija saopštilo je da je Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode raskinut isključivo krivicom Fabrike vode. Kako su rekli, Vodovod je ispunio sve svoje obaveze i bio kooperativni partner i ukoliko dođe do sudskog postupka, dokazi i činjenice su na njihovoj strani. U ovom preduzeću su sigurni da će i pravosudni organi uskoro utvrditi da odgovornost za raskid ugovora snosi isključivo Fabrika vode.

JKP Vodovod i kanalizacija ovom prilikom obaveštava građane da se Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode, u kom je Fabrika vode druga ugovorna strana, smatra raskinutim na dan 15. decembra 2020. godine kada su ispunjeni uslovi za raskid ugovora jer Fabrika vode do tog datuma nije dokazala ispunjenost parametara predviđenih ugovorom i kasnije potpisanim sporazumom.

Kada su u pitanju dugovanja Fabrike vode prema JKP Vodovod i kanalizacija maja ove godine ovo preduzeće podnelo je Fabrici vode predlog o kompenzaciji međusobnih dugovanja, a jula i tužbu za naknadu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga. Kada je u pitanju preostali dug Fabrike vode i za to će po proteku rokova dospeća biti utužena.

Erste banka, kao glavni kreditor izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu, pokrenula je založno pravo nad Fabrikom vode zbog neizmirivanja duga. Kako je najavljeno, banka planira da dospelo potraživanje od Fabrike vode namiri njenom prodajom. O nameri pokretanja založnog prava obavestili su i fabriku 20.juna, da bi već u julu započeli postupak namirenja dužnika. Kako su u ovoj banci rekli dospelo potraživanje, žele da namire prodajom fabrike kao celine, poštujući važeće propise koji definišu naplatu dospelih potraživanja. Napomenuli su da se nadaju da će se tokom sprovođenja ovog postupka pojaviti kupac koji će fabriku pokrenuti i omogućiti isporuku hemijski i bakteriološki ispravne vode svim Zrenjanincima.