Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije u poljoprivredi u 2021. godini.

Konkursom za dodelu kredita za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije u poljoprivredi u 2021. godini određeno je da će se sredstva dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine, a biće odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije, aksimalan iznos kredita je 40.000 evra, a fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra. Za pogonske mašine grejs period je 6 meseci uz učešće od 20% i za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Za priključne mašine grejs period je 6 meseci, bez učešća, a takođe za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Rok otplate kredita je 60 meseci,a otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, s tim da se prva rata uplaćuje po isteku grejs perioda. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja poljoprivredne mehanizacije. Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa i biće realizovan u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda. Konkurs je otvoren od 11. septembra 2021. godine do kraja tekuće godine ili do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom neophodno je dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom ” Za konkurs”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/557-451, a tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.