U zimskom periodu adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija je jedini siguran način da se izgbegnu havarije u objektima, troškovi za njihovu sanaciju i prekid vodosnabdevanja. Iz tog razloga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin podseća korisnike da vodomere i unutrašnje instalacije u toku zimskog perioda blagovremeno i na odgovarajući način zaštite.

Prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ koju je donela Skupština grada Zrenjanina, obaveza korisnika je da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja i ozbiljna oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima. Iz tog razloga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin podseća korisnike da vodomere i unutrašnje instalacije u toku zimskog perioda blagovremeno i na odgovarajući način zaštite jer na taj način mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled njihovog smrzavanja.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona Službe naplate 023/593-014 ili 023/593-015 radnim danima od 7,30 do 13,30 časova.