Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici set predloga izbornih zakona koji imaju za cilj unapređenje uslova za sprovođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou. Novi zakoni donose značajne novine u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici set predloga izbornih zakona: Predlog zakona o izboru predsednika Republike, Predlog zakona o izboru narodnih poslanika i Predlog zakona o lokalnim izborima, koji imaju za cilj unapređenje uslova za sprovođenje izbora na republičkom i lokalnom nivou. Predlozima zakona se ne menjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike, izbora za predsednika Republike i odbornike skupština jedinica lokalne samouprave i zadržavaju se dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu i smatrati osnovnim postulatima izbornog procesa u Republici Srbiji. Novi zakoni donose značajne novine u pogledu zaštite prava u izbornim postupcima i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina, kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora. Predložena rešenja nastala su, s jedne strane, kao rezultat paralelnih međustranačkih dijaloga o izbornim uslovima uz učešće predstavnika Evropskog parlamenta, odnosno bez njihovog učešća. Takođe, primenjene su preporuke Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR) o praćenju izbornih postupaka u Republici Srbiji.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti kojim se obezbeđuje transparentno praćenje troškova tokom i po završetku izbornog procesa. Predloženim rešenjem uvodi se obaveza direktora Poreske uprave da u godišnji ili vanredni plan poreske kontrole obavezno uvrsti davaoce finansijskih sredstava i drugih usluga političkim subjektima u skladu sa izveštajem Agencije za sprečavanje korupcije o finansiranju političkih aktivnosti i subjekata. Novina u Predlogu zakona je da se politički subjekti mogu zaduživati isključivo kod banaka i drugih finansijskih organizacija kojima je to osnovna delatnost. Na taj način politički subjekti se obavezuju da se zadužuju isključivo pod redovnim i zakonom propisanim uslovima i tako se sprečava mogućnost zaduživanja kod fizičkih i pravnih lica, koja bi davanjem pozajmice mogla da ostvare uticaj na političke subjekte. Takođe, utvrđena je maksimalna visina kredita i zajma do koje se svi politički subjekti mogu zaduživati kod banaka i drugih finansijskih organizacija, na godišnjem nivou, kako bi finansirali redovan rad ili izbornu kampanju. Norma koja osigurava transparentnije praćenje troškova izborne kampanje je da se politički subjekti obavežu da u toku izborne kampanje agenciji podnose preliminarne izveštaje o troškovima kao i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje.

Radi daljeg usklađivanja sa izbornim propisima, Vlada je usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, koji se odnosi na izborno pravo lica delimično lišenih poslovne sposobosti. Kada se radi o licu sa delimičnom poslovnom sposobnošću, ono može da bira narodne poslanike i da bude birano za narodnog poslanika ako sud rešenjem kojim mu ograničava poslovnu sposobnost nije utvrdio nesposobnost vršenja izbornog prava. Ove dopune zakona posledica su nastojanja da se taj zakon uskladi sa rešenjima iz novog Zakona o izboru narodnih poslanika.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije koji je nastao kao rezultat Međustranačkog dijaloga, zaključenog u Narodnoj skupštini i odnosi se na obaveze koje javni funkcioneri imaju kada je reč o članstvu i funkcijama u političkom subjektu i sprečavanju korupcije.