Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Cilj konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 300.000.000,00 dinara. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se – kao bespovratna – dodeljuju korisnicima do 70 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava.

Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala. U okviru uređenja atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnog veziva. U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog otresišta od armiranog betona, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara, ukoliko se ukršta, odnosno priključuje sa državnim putem I reda, 20 metara sa državnim putem II reda i 10 metara sa opštinskim putem i ulicom, računajući od ivice kolovoza.

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine. Jedinice lokalne samouprave mogu da podnesu jednu prijavu s pregledom atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira. Konkurs je otvoren zaključno sa 28.02.2022. godine. Rok za realizaciju ugovorenih radova je do 02.12.2022. godine. Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje atarskih puteva i otresišta mogu se preuzeti sa zvanične internet strane Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).