Država Srbija će po osnovu rođenja deteta u 2022. godini obezbediti bespovratnu podršku za rešavanje stambenog pitanja od najviše 20.000 evra. Sredstva za ovu državnu podršku biće obezbeđena iz budžeta Srbije i to preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Država Srbija će po osnovu rođenja deteta u 2022. godini obezbediti bespovratnu podršku za rešavanje stambenog pitanja od najviše 20.000 evra. Odluka se ne odnosi samo na prvorođeno dete već na svako novorođeno. Državna podrška je bespovratna, a davaće se za ostvarivanje prava na izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (kuća) ili stana, navodi se u Odluci Vlade Srbije objavljenoj u Službenom glasniku. Na područjima devastiranih lokalnih samouprava državna pomoć iznosiće 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće. U ostalim gradovima i opštinama za izgradnju kuće podrška je 20 posto vrednosti radova na izgradnji. Vrednost radova na izgradnji opredeljuje se na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od odgovornog projektanta. Za kupovinu kuće ili stana državna pomoć je 20 odsto procene vrednosti nekretnine koju da poreski organ, a može biti najviše do 20 procenata kupoprodajne cene. Državna novčana sredstva od 20 posto vrednosti biće dodeljivana za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita.

Sredstva za ovu državnu podršku biće obezbeđena iz budžeta Srbije i to preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Novodonetom Uredbom Vlada Srbije prethodno je odredila bliže uslove i način ostvarivanja prava iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Navodi se da pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta. Uslov za državnu pomoć je da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije. Ukoliko se podrška traži za izgradnju kuće, plac mora biti u vlasništvu majke, da je bez tereta i ima izdatu građevinsku dozvolu. Kuća ili stan koji se kupuju moraju biti upisani u katastar nepokretnosti i bez tereta. Majka koja podnosi zahtev mora podneti dokaze o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno statusu jednoroditeljske porodice. Neophodno je dokazati uverenjem da postoji registrovano prebivalište u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva, i dati izjavu da se nema u vlasništvu stan ili kuća na teritoriji Srbije. Uz dodatne uslove državnu podršku može ostvariti i majka koja je strani državljanin. Zahtev sa dokumentacijom i dokazima podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave. O zahtevu dalje odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.