Kod ranih hibrida suncokreta je smanjenje prinosa slabije izraženo sa kasnijom setvom. Vremenom setve kod hibrida kraće vegetacije može se uticati i na izbegavanje nepovoljnih činilaca kao što su vremenski uslovi, bolesti i štetočine, u kritičnim fazama razvoja biljke prema tom faktoru.

Optimalno vreme setve za standardne hibride suncokreta je treća dekada marta i prva dekada aprila, odnosno kada se zemljište zagreje na 6-8 C, dok se rani hibridi mogu sa uspehom sejati i kasnije. Dubina setve zbog združenog nicanja mora biti što ujednačenija, na 4-6 cm. Na težim i zemljištima sa više vlage je 4 cm, a na lakšim i suvljim 6 cm, odnosno nešto pliće od kukuruza. Međuredno rastojanje je 70 cm, a rastojanje u redu od 21-30 cm, u zavisnosti od namene i dužine vegetacije hibrida, da bi se ostvarilo 50.000-60.000 biljaka/ha u berbi.

Za hibride kraće vegetacije preporučuje se od 55.000-60.000 biljaka/ha, a za hibride duže vegetacije, koji imaju bujniji habitus, optimum je od 50.000-55.000 biljaka/ha, što važi i za sve konzumne hibride. Povećanje gustine dovodi do zasenjivanja stabla i smanjenja njegovog prečnika, što može dovesti do poleganja. Širenje bolesti je brže u gustom usevu. Sa povećanjem gustine useva dolazi do značajnih promena u smislu smanjenja ukupnog broja semena, broja punih semena, mase 1.000 semena, prečnika glave i stabla biljaka, a dolazi i do povećanja visine biljaka. Sa druge strane pri retkom sklopu nemoguće je realizovati genetski potencijal hibrida. Ova osobina, kao i stabilnost prinosa hibrida su od najvećeg interesa i za proizvođača. S obzirom da je to složeno svojstvo, njega uslovljava veliki broj činilaca. Jedan od tih činilaca je i broj biljaka po jedinici površine. Na ovu osobinu utiču između ostalog i polifagni insekti. Ovi insekti mogu biti štetočine u zemljištu (žičnjaci) ili su to razni insekti (vaši, popac i sl.) koji nanose štete na mladom lišću. Nastale štete direktno utiču na smanjenje sklopa, a indirektno i na smanjenje prinosa po jedinici površine. Zbog toga je primena insekticida, posebno sistemičnih, prilikom tretiranja semena suncokreta sve više prisutna i kod nas. Ovakvo seme ima višu cenu, ali se uložena sredstva vraćaju kroz smanjenje tretiranja u vegetaciji, postizanje boljeg i ujednačenijeg sklopa, kao i povećanja prinosa.

Gustinu setve podesiti prema hibridu. Pneumatskim sejalicama sejati brzinom 4 – 6 km/h. Prvo se seju srednje kasni hibridi, a na kraju rani hibridi.