Kašnjenje u izmirivanju poreskih obaveza od ove godine će se, prema najavama poreznika, strože kažnjavati, ali da bi izbegli plaćanje penala i kamata obveznicima je na raspolaganju detaljan kalendar Poreske uprave prema kojem mogu da planiraju plaćanja i podnošenje dokumentacije u datim rokovima.

Prvi datum u februaru na koji upozorava Poreska uprava je ponedeljak, 6. februar, do kada je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU. Takođe, poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom do istog datuma treba da dostave izveštaje na obrascu IOSI o izvršenju obaveze za prethodni mesec i uplati sredstava.

Sledeći bitan datum u Poreskom kalendaru je 10. februar do kada je neophodno da se podnese poreska prijava i plati porez na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO.

Do 10. u mesecu podnosi se poreska prijava i plaća PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

Petak, 17. februar, je rok do kog je potrebno izmiriti veći broj poreskih obeveza. Prva se odnosi na privrednike koji obavljaju samostalnu delatnost i njihovu obavezu plaćanja doprinosa na prihode za prethodni mesec, kao i za prvi kvartal 2023. godine, piše Biznis.rs. Plaćanje doprinosa za prvi kvartal do 17. februara imaju i poljoprivrednici. Sveštenici i verski službenici, kao i domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri do istog datuma trebalo bi da plate doprinose za prethodni mesec. Prijavom na obrascu PP OD-O osnivači, odnosno članovi privrednog društva, podnose poresku prijavu i plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje za prethodni mesec. Privrednici koji su ispunili jedan od uslova za sticanje statusa PDV obveznika koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo do 17. februara podnose obrazac PID PDV 1 za januar. I akontacija poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i poreza na prihode od samostalne delatnosti, mora biti plaćena do 17. februara. Ovaj datum je, prema kalendaru Poreske uprave, i poslednji rok za izmirivanje nekoliko obaveza vezanih za akcize. Pre svega, plaća se obračunata akciza za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Zatim, obavezno je i podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA, kao i dostavljanje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Za sam kraj februara ostavljena je obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za januar 2023. godine. Do istog datuma, 28. februara, potrebno je platiti obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Poreznici apeluju na obveznike da na vreme izmiruju svoje obaveze, jer ukoliko se porez ne plati na vreme počinje da se obračunava zatezna kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode. Predviđene su novčane kazne od 250.000 dinara za pravno lice i od najmanje 50.000 dinara za preduzetnike. Ukoliko privrednik dobije dve prekršajne prijave u roku od 24 meseca, može mu biti izrečena i kazna zabrane obavljanja delatnosti od šest meseci do tri godine. Prema rečima poreskih savetnika, privrednici će uz kazne dobijati i opomene da neplaćene obaveze izmire u roku od pet dana, čak i u slučaju da greška nije bila namerna.