Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća, za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odnosno u ukupnom iznosu od tri miliona dinara.

Bespovratna sredstva za stare zanate se dodeljuju radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. U tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata. Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala. Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu. Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih 2.000.000,00 tekuće subvencije i 1.000.000,00 kapitalne subvencije. Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa. Subvencionisani iznos se odobrava: za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara; za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara. Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre: najkasnije do 30. decembra 2022. godine (imaju aktivan status) i razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnici paušalci. Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je od 27.02.2023. godine do 14.03.2023. godine.