Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici za školsku 2023/2024. godinu, koji će trajati od 3. do 18. aprila.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;

2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu;

3) ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine);

4) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;

5) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave (obrazac se može dobiti  u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs ) uz ostalu dokumentaciju, neposredno u SŠUP (Sremska Kamenica, Železnička 22) ili u policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Više informacija o konkursu možete naći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Srednje škole unutrašnjih poslova www.ssup.edu.rs