Konkurs za posmatrače izborne kampanje

0
29

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je još 14. septembra javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje, a on je sada produžen i traje do 15. oktobra.

Konkurs je raspisan za koordinatore i terenske posmatrače za poslove posmatranja izborne kampanje, a kako je predviđeno pravilnikom koji je objavljen na sajtu Agencije, terenski posmatrači mesečno će zarađivati jednu prosečnu mesečnu zaradu na republičkom nivou po podacima za 2022. Godinu odnosno 74.933 dinara, a koordinatori 1,3 te mesečne zarade, tačnije 97.412 dinara.

Prijavu može podneti punoletni državljanin Republike Srbije, koji je završio najmanje srednju školu. Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen. Posmatrači ne mogu biti kandidati na izborima, niti mogu biti angažovani u organima za sprovođenje izbora. Svi detalji za prijavu mogu se naći na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, a popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanoj verziji, u zatvorenoj koverti lično u pisarnici Agencije ili preporučeno poštom na adresu te institucije.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove i čije su prijave potpune i blagovremene, biće obavešteni o mestu i vremenu održavanja usmenog razgovora. Na usmenom razgovoru sa kandidatom Komisija stiče uverenje o ličnim sposobnostima i opštoj informisanosti koja je od značaja za postupak posmatranja izborne kampanje. Na osnovu ocene usmenog razgovora i broja potrebnih posmatrača, sačinjava se lista kandidata koji su se kvalifikovali za obuku za obavljanje poslova posmatrača. Broj kandidata na listi može biti za 20 odsto veći od broja potrebnih posmatrača, zbog mogućnosti zamene pojedinih posmatrača u slučaju raskida ugovora. Kandidati koji su se kvalifikovali za obuku za poslove posmatrača, biće obavešteni o mestu i vremenu održavanja obuke. Nakon održane obuke, ukoliko je to potrebno, može se pristupiti i testiranju kandidata u cilju provere znanja stečenog na obuci. Po održanoj obuci, odnosno nakon eventualne provere znanja, sačinjava se konačna rang lista kandidata za izbor terenskih posmatrača i koordinatora, na osnovu kojih direktor Agencije donosi odluku o izboru posmatrača izbornih kampanja. Na sajtu agencije se navodi da je odlukom o izboru posmatrača izborne kampanje za 2022. godinu ta agencija izabrala posmatrače, koje će u skladu sa pravilnikom, angažovati i dalje kao posmatrače izborne kampanje.

Nakon raspisivanja izbora, sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ovu vrstu ugovora poslodavac može, za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, da zaključi sa: 1) nezaposlenim licem; 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena; 3) korisnikom starosne penzije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here