Razmena kukuruza za tovnu stoku preko Robnih rezervi

0
33

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 30.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

Naturalna razmena će se izvršiti sa pravnim licima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima. Pariteti u naturalnoj razmeni su: 14,62 kg merkantilnog kukuruza za 1kg farmskih tovnih svinja; 19,71 kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po proizvođaču je do 1.000 tona, u skladu sa količinom tovne stoke koju planiraju da isporuče Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza Proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok isporuke tovnih svinja je 6 (šest) meseci, odnosno 9 (devet) do 12 (dvanaest) meseci za tovnu junad od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza.

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 08.03.2024. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu stoku“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here