Prognozno izveštajna služba zaštite bilja upozorava na povećanu aktivnost štetočina u usevima ozimih lukova. Proizvođačima se preporučuje primena insekticida i fungicida.

Na području delovanja regionalnog centra Novi Sad usevi ozimog luka se nalaze u fazi od 4 do 5 listova razvijeno (BBCH 14-15). Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Uslovi u kojima se odvija proizvodnja ozimih lukova, sa temperaturama koje su iznad višegodišnjeg proseka, kao i malom količinom padavina izuzetno su pogodovali razvoju tripsa. Na većini pregledanih parcela, postignut je prag štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka. Takođe, prilikom vizuelnih pregleda na listovima su uočeni simptomi ishrane od minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma) u vidu belih pega u nizovima. U toku je let i dopunska ishrana imaga prve generacije ove štetočine. Ženke polažu jaja u osnovi spoljašnjih listova ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane parenhimom lista i spuštaju se iz osnove lista u stablo i lukovice.

Sa ciljem suzbijanja tripsa, kao i sprečavanja polaganja jaja lukove muve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida. Sa ciljem zaštite od prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), pre padavina ili pre navodnjavanja se preporučuje primena preventivnih fungicida (bakar, fluazinam).