Nakon žetve predstoji skladištenje ubranog roda. Iskusni poljoprivredni proizvođači znaju da cena poljoprivrednih proizvoda najveću vrednost dostiže kada je ponuda robe na tržištu najmanja. Iz tog razloga svi oni koji poseduju uslove odlučuju se da uskladište svoje proizvode i sačekaju povoljnije cene. Uskladištene žitarice najčešće napadaju žišci, moljci i grinje i iz tog razloga o higijeni praznog prostora treba voditi računa.

Poželjno je skladišni prostor pripremiti pre prijema robe, očistiti od raznih nečistoća (zaostala zrna, paučina, prašina) i pregledati površinu zidova i poda da bi se ustanovilo da li eventualno postoje otvori koje su napravili glodari. Ukoliko takvi otvori postoje, treba ih popuniti nekim tvrdim materijalom. Treba obratiti pažnju na pukotine u zidovima, jer se na tim mestima skladišni insekti najčešće zadržavaju.

Ukoliko su uslovi povoljni, kukuruzni žižak i žitni moljac izleću iz skladišta u polja, kada se pšenica i kukuruz nalaze u fazi mlečne zrelosti, pa tako sa požnjevenom pšenicom i okrunjenim kukuruzom dospevaju u skladišta. Ukoliko su u skladištu povoljne temperatura i vlaga, ženka polaže jaja. Tako nastaje početni napad uskladoštene pšenice.

Kada je roba u rasutom stanju ili u džakovima najčešće se mogu na takvim mestima uočiti leptiri i gusenice moljaca, žitni, brašneni, bakrenasti. Gusenice tvrdokrilaca, kao što su npr. brašnar i žižak, upredaju zrna svilenim nitima, nalik na paučinu. U takvim slojevima brašna nalazi se veliki broj gusenica koje povezuju čestice brašna u grudve, u sprovodnim cevima mlina pa mogu zaustaviti rad mašina. Da ne bi došlo do prenamnoženja, samim tim i otežanog suzbijanja, neophodno je delovati preventivno. Vizuelno otkrivanje štetočina je veoma teško u početku. Da bi se ustanovilo prisustvo, uvrši se uzimanje uzoraka pomoću sonde, sa više mesta u skladištu. Odrasli tvrdokrilci se vide golim okom kao i leptiri, naročito ako njihova boja odudara od boje podloge na kojoj se nalaze ili kada se uznemire pa lete iznad površine na kojoj su mirovali.

Skladišne štetočine najčešće žive skriveno na nepristupačnim mestima, pukotinama, mašinama. Skladištenje žitarica ugrožavaju najčešće  žišci, moljci i grinje i iz tog razloga o higijeni praznog prostora treba voditi računa. Postoje mnoge vrste klopki koje se koriste u cilju praćenja populacije ovih štetočina i imaju široku primenu u skladištima. Klopke su prilagođene za svaku vrstu, prema dimenzijama, stadijumu razvića, načinu života. Na osnovu broja uhvaćenih jedinki određuje se način na koji će se vršiti njihovo suzbijanje.

Ako u skladištu postoji preostala količina robe od prethodne godine, smatra se da je zaražena insektima i istu treba isprskati odgovarajućim insekticidom. U tu svrhu se mogu koristiti insekticidi koji imaju dozvolu za korišćenje za ovu namenu. Nakon mehaničkog čišćenja zatvorenog prostora treba uraditi hemijsku dezinsekciju a ova mera je neophodna da bi se uništili insekti koji se nalaze u pukotinama gde se mehaničkim putem ne može dopreti do njih. Za ovu namenu se koriste insekticidi koji deluju parama. U cilju očuvanja početne količine i kvaliteta žita, određivanje optimalnih uslova skladištenja neophodno je obezbediti dobro sušenje i provetravanje koje uspesno može sprečiti pojavu i razvoj štetnih organizama, odnosno smanjiti opasnost od vrlo opasnih mikotoksina u hrani.