Kukuruz ima više faza razvoja, a za njegov rast i razvoj toplota je veoma važna. U nastavku saznajte koje su faze razvoja kukuruza i kako vremenske prilike utiču na njegov rast i razvoj.

U svom životnom ciklusu biljka kukuruza prolazi kroz vegetativnu (V) i generativnu (R) fazu. Vegetativna faza obuhvata period od klijanja i nicanja do pojave svile, dok generativna faza obuhvata pojavu svile do fiziološke zrelosti zrna, tako da neće sve biljke unutar jednog polja ući u određenu fazu u isto vreme.

Klijanje i nicanje počinje odmah nakon setve i traje oko 5-7 dana u proseku, trajanje ove faze zavisi od temperature i dostupne vlage u zemljištu. U uslovima hladnog i suvog vremena klijanje i nicanje može da se produži i na 15-20 dana. Da bi klijanje moglo da počne seme mora da absorbuje vodu u količini 30% svoje ukupne mase (bubrenje semena). Usvajanje manje vode od potrebnog optimuma može da dovede do usporenog klijanja, ili njegovog potpunog zaustavljanja. Ovo se najčešće dešava u slučajevima brzog sušenja setvenog sloja. Važnost pravovremene setve se ogleda u visini prinosa u berbi. Ukoliko 25% biljaka nikne 7-10 dana kasnije gubitak prinosa je oko 7%. Ako 25-50% biljaka nikne 21 dan kasnije, gubitak prinosa je oko 10%, a ako više od 50% biljaka nikne 21 dan kasnije gubitak prinosa će dostići 20%. Iz nabubrelog semena prvo se pojavljuje korenak, a zatim koleoptil (klica) koji u sebi nosi 4 do 5 prvih pravih lista. Na kraju se pojavljuje semenski koren. Kada je temperatura zemljišta optimalna (10°C), ova tri dela semena se mogu pojaviti praktično u istom danu. Izrazito suva i hladna zemljišta mogu odložiti pojavu koleoptile i semenskog korenja i više od nedelju dana nakon pojave korenka.

Većina hibrida kukuruza koja se danas gaji ima od 17 do 22 lista. Hibridi sa manjim brojem listova uglavnom su niži i sazrevaju ranije nego oni sa većim brojem listova (kasniji hibridi). Temperatura je vrlo važan faktor u razvoju kukuruza i rast biljke kukuruza proporcionalan je temperaturama između 10 i 30ºC. Što je vreme toplije, to je i razvoj biljke brži i obrnuto. Za fazu kukuruza prvi do deseti list, svaki novi list će se formirati na 5 do 6 dana, krajem aprila i početkom maja, ili 3 do 4 dana sredinom juna. Za fazu kukuruza od desetog do zadnjeg lista, svaki novi list će se formirati na svaka 2 do 3 dana u drugoj polovini juna i početkom jula.

U fazi V10 biljka kukuruza počinje sa ubrzanim usvajanjem azota, fosfora i kalijuma, te nagomilavanjem suve materije koja će se nastaviti kasnije kroz reproduktivne faze. Nedostatak vode i hraniva u ovoj fazi može imati veliki uticaj na kasniji rast i razvoj klipova, a kroz obrazovanje manjeg broja redova zrna i kraćih klipova. U ovoj fazi dolazi do izražaja jesenje duboko zaoravanje đubriva.

Određivanje broja redova zrna po klipu je u V12 fazi, ali određivanje broja ovula (zrna) u redu neće biti završeno sve do jednu nedelju pred svilanje ili oko V17. Na prvom kolencu ispod površine zemlje dolazi do formiranja takozvanih potpornih korenova, čiji je zadatak da dodatno učvrste gornji deo biljke. Nedostatak vlage i hraniva u ovoj fazi će dovesti do redukcije broja zrna i veličine klipa. Biljka koristi oko 3 litre vode na dan i usvaja veliku količinu azota, fosfora i kalijuma.