Uspešno gajenje jagode u organskoj proizvodnji je moguće uz poštovanje određenih principa. Organska proizvodnja jagode podrazumeva da se ona, u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, potpuno oslobodi od korišćenja sintetičkih đubriva i pesticida i da sve supstance koje se koriste budu prirodnog porekla.

Nekoliko osnovnih principa se mora poštovati prilikom proizvodnje organske jagode a to su: rotacija useva, kompostiranje, biodiverzitet i zdravlje biljaka. Posebnu pažnju treba obratiti na izbor sorti. Birati otporne sorte na prouzrokovače bolesti i štetočina. Odabirom sorti koje pokazuju otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama smanjuje se ili potpuno eliminiše potreba primene dozvoljenih bioinsekticida i biofungicida. Jedan od važnijih faktora za gajenje jagoda je pravilan izbor površine za podizanje zasada. Zemljište treba da ima sledeće karakteristike: dubina najmanje 50 cm, da je sa dobrom drenažomm, da su strukturna i plodna. Uslovi za dobar uzgoj jagode je i da parcela bude potpuno izložena suncu, da je dobra provetrenost, obezbeđenost dovoljne količine vlage i zaštita od niskih temperatura i prolećnih mrazeva. Treba birati područja sa umerenim nagibom od 3 do 5%, koji je idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti.

Za jagode je potrebno dovoljno vode u periodu od cvetanja do berbe, tako da peskovita zemljišta generalno nisu povoljna, osim ako nije obezbeđen sistem za zalivanje. Najvažniji kriterijumi prilikom izbora sorte su svakako kvalitet ploda, kao i otpornost prema bolestima i štetočinama, što osigurava visok prinos. Najmanji interval u kome se na istoj parceli jagoda može gajiti je tri godine. Jagoda ima relativno skromne zahteve za đubrenjem. Od svih mineralnih materija najveća potreba je za kalijumom. Kod zemljišta normalno snabdevenog mineralnim materijama i pri povoljnom plodoredu dodavanje đubriva je gotovo nepotrebno. Na kvalitet vode za zalivanje utiču njen fizički, hemijski i biološki sastav. U vodi ne sme biti ostataka nafte i rastvorenih soli u visokoj koncentraciji. Zato je potrebno pre zalivanja izvršiti hemijsku analizu vode i vršiti je svake treće godine. Analiza vode se radi u laboratorijama Zavoda za zaštitu zdravlja.