Vlada Srbije donela je nedavno uredbu po kojoj će se državne njive davati u zakup investitorima na 30 godina

0
112

Vlada Srbije donela je nedavno uredbu po kojoj će se državne njive davati u zakup investitorima na 30 godina.

Nije poznato koliko je ugovora na osnovu prošlogodišnje uredbe potpisano nakon odluka lokalnih samouprava da se poljoprivredno zemljište dugoročno da ulagačima, koliko je oranica dato, kolika je vrednost planiranih investicija kao i kakvi su efekti postignuti donošenjem ovog dokumenta. Ovogodišnja Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i o dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, podrazumeva pola miliona evra ukupne investicije, iste uslove kao lanjske, kao i jednaka ekonomska očekivanja.

Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na period do 30 godina, kako prenosi portal Agro Smart, ima pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu. Dalje, lice treba da dostavi investicioni plan, koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, a koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu. Kako se dalje objašnjava, opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva (objekte i opremu), a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju i to u iznosu od najmanje 3 hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom.

Osim opštih, definisana su i posebna merila za ocenu investicionog plana. U obzir će se uzimati reference podnosioca zahteva, odnosno njemu povezanih lica ukoliko su navedena u investicionom planu (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji, a zatim vrsta i iznos investicije ukupno, odnosno po hektaru.

Saglasnost na predloženi investicioni plan daje Vladina komisija, ako oceni da su ispunjeni svi uslovi iz ove uredbe. Ako Komisija ne da saglasnost na investicioni plan, preko ministarstva o tome obaveštava podnosioca zahteva.

Komisiju rešenjem obrazuje ministar poljoprivrede i obavezno je čine ministri poljoprivrede, finansija i  privrede, kao i najmanje još dva člana koje imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here