Vojna pošta 2827 Novi Sad , prosledila je obaveštenje o Oglašavanju opasnog područja rejona oko luke Titel.

Vojna pošta 2827 Novi Sad , prosledila je obaveštenje o Oglašavanju opasnog područja rejona oko luke Titel. Vojna pošta 2827 je saopštila da će se u periodu 14.-20.05.2019. godine, u vremenu od 08.00 do 20.00 časova vršiti artiljerijska gađanja ciljeva na kopnu i vodi u zoni oko luke Titel. U obaveštenju se mole nadležne lokalne strukture da u navedene dane i naznačeno vreme iz opasnog područja evakuišu stanovništvo i stoku i da zabrane kretanje po kopnu i plovidbu plovila i čamaca po reci Tisi. Zaustavljanje plovnih sastava i plovnih sredstava vršiće se: – za uzvodna plovila na Plovnom kilometru 8 na reci Tisi, i – za nizvodna plovila na Plovnom kilometru 25 na reci Tisi.

Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjakom, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom – upozorenjem „NE IDI DALjE GAĐA SE“. Na 10. i 22. plovnom kilometru reke Tise navedenog dana biće postavljeni čamci (brod) sa starešinama čija naređenja i upozorenja moraju svi disciplinovano izvršavati. Zabrana plovidbe biće regulisana u skladu sa Pravilnikom o plovidbi na UPP i osnovnim odredbama o plovidbi na Dunavu isticanjem znaka zabrane A.1 (zabranjen prolaz), a prestanak zabrane isticanjem znaka obaveštenja E.1 (slobodan prolaz).
Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem obezbeđenja. Mole se nadležne lokalne strukture da upozore stanovništvo da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su ista OPASNA PO ŽIVOT. U slučaju nailaska na takva zrna svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu nastalu zbog pogodaka, dostaviće prijavu, najkasnije do 20.06.2019. godine komandi Vojne pošte broj 2827 Novi Sad. Sve prijave podnesene posle naznačenog roka neće se uvažavati. Svaka prijava mora da sadrži sledeće podatke: ime i prezime oštećenog, odnosno naziv ustanove, mesto stanovanja, datum i vreme kada je pričinjena šteta, prirodu štete i novčani iznos koji se traži kao naknada za pričinjenu šgetu.

Komanda Vojne pošte 2827 Novi Sad saopštiće oštećenom licu mesto, datum i vreme sastanka sa komisijom za procenu nastale štete. U sastav komisije ulaze dva člana iz komande VP 2827 Novi Sad, a treći član je iz SO sa čijegje područja oštećeni.