Agencija za privredne registre Republike Srbije je pokrenula prinudnu likvidaciju kod sedam hiljada pet stotina privrednih društava, kod kojih su se ispunili razlozi za taj postupak propisani Zakonom o privrednim društvima.

Agencija za privredne registre Republike Srbije je pokrenula prinudnu likvidaciju kod  sedam hiljada pet stotina privrednih društava, kod kojih su se ispunili razlozi za taj postupak propisani Zakonom o privrednim društvima. Prinudna likvidacija pokrenuta je zbog toga što pomenuta privredna društva nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za 2015. i 2016. godinu do kraja poslovne 2017. godine.

APR će i u narednim danima nastaviti sa ovim poslom i pokrenuće postupak prinudne likvidacije kod preostalih približno petnaest hiljada pet stotina društava. Cilj je da se iz pravnog života isključe subjekti koji ne posluju u skladu sa zakonom, poveća pravna sigurnost poslovanja i podigne nivo transparentnosti privrede.

Postupak prinudne likvidacije po službenoj dužnosti sprovodi registrator privrednih subjekata, donošenjem rešenja o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno privredno društvo, na osnovu koga se društvo prevodi u status „u prinudnoj likvidaciji“, koji se objavljuje uz poslovno ime društva.

Istovremeno se objavljuje oglas o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno društvo u neprekidnom trajanju od šezdeset dana, na sajtu APR-a.

Tek nakon isteka propisanog roka od šezdeset dana, registrator će preduzeti sledeći korak i u narednom roku od trideset dana brisaće navedena društva po službenoj dužnosti.

Od datuma prelaska u status društva u prinudnoj likvidaciji, odnosno od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društva mogu da nastave sa radom, ali ne mogu da preduzimaju nove poslove, već samo da završavaju započete, uključujući i izmirenja dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva može raspodeljivati članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji prekidaju se, a društvo ne može ni da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji na sajtu APR-a.