Na sastanku građana koji je Zrenjaninski socijalni forum organizovao u MZ “Dositej Obradović“ izneti su  rezulatati istraživanja dr Dragane D. Jovanović o povezanosti povećane koncnentracije arsena u vodi za piće sa pojavom dijabetesa tip 2.

Radi se o doktorskoj disertaciji odbranjenoj na Medicinskom fakultetu u Begradu 2013.g., a straživanje je sprovedeno u Zrenjaninu. Povećana koncentracija arsena u vodi postoji u mnogim mestima u Vojvodini. Do istraživanja dr Jovanović uglavnom se ukazivalo na kancerogenost arsena. Zbog ogromnog značaja rezultata istraživanja za stnovništvo našeg grada prenet je deo zaključka doktorke Jovanović u kome je navedeno:

„Rezultati istraživanja su pokazali da je standardizovana stopa incidencije novodijagnostikovanih od dijabetesa tip 2 značajno veća u izloženoj populaciji nego u neizloženoj. Značajno je veći rizik za obolevenje od ove bolesti kod izloženih arsenu iz vode za piće u odnosu na neizložene. Takođe, rezultati istraživanja su pokazali da postoji značajna povezanost između koncentracije arsena u kosi ispitanika i koncentracije arsena u vodi za piće koju su konzumirali. Koncentracija arsena u kosi ispitanika, odnosno, izloženost zavisila je i od načina upotrebe vode. Značajno veće koncentracije arsena u kosi imali su oboleli koji su vodu sa koncentracijama arsena većim od 10 mikro grama/Litru upotrebljavali za piće, kuvanje i pripremu napitaka nego oni izloženi koji su je upotrebljavali samo za kuvanje i pripremu napitaka. Izloženost arsenu u vodi za piće u koncentracijama većim od dozvoljene povećava rizik za pojavu dijabetesa tip 2 kod oba pola i može doprineti ranijoj pojavi insulin nezavisnog dijabetesa. Takođe, izloženost povećanim koncentracijama arsena povećava rizik za češću pojavu makrovaskularnih i mikrovaskularnih komplikacija dijabetesa tip 2 i lošu glikoregulaciju“.

Budući da se radi o zdravstvenom problemu koji pogađa stotine hiljada ljudi u Vojvodini njim treba da se bavi Vlada. Takođe neophodno je da Vlada formira komisiju koja će istražiti sve činjenice u vezi sa izgradnjom postrojenja u Zrenjaninu i koja će, na osnovu stučnih analiza, doneti sud o tome da li je ta tzv “fabrika vode“ u stanju da obezbedi količine potrebne gradu i kvalitet vode koji odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode. Podseća se  da bi, čak i ako postrojenje reši problem grada, bez ispravne vode za piće i dalje ostali stnovnici sela na teritoriji Grada Zrenjanina.