Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o izmenama pravilnika o kvalitetu jaja.

Izmene se, između ostalog odnose na označavnje. Pravilnik predviđa da se rok trajanja jaja u trenutku pakovanja stavlja na pakovanje jaja. Kada se jaja dostavljaju objektu za pakovanje jaja u kontejnerima, sva jaja iz istog kontejnera, klasiraju se i pakuju bez prekida.     

Datum roka trajanja jaja otiskuje se na pakovanje jaja za vreme postupka klasiranja ili odmah posle klasiranja. U slučaju kada se jaja ne dostavljaju objektu za pakovanje jaja u kontejnerima i nisu sa sopstvenog gazdinstva koje je smešteno na istoj lokaciji pakovanja jaja , označavaju se datumom nošenja jaja na sam dan nošenja, odnosno na prvi radni dan koji sledi, ako su snesena na neradni dan, zajedno sa jajima koja su snesena na taj dan.   

Pakovanja jaja koja se uvoze treba da ispunjavaju zahteve ovog pravilnika, naročito da vidljivo i čitljivo sadrže označene sledeće podatke: državu porekla, naziv uvoznika i distributera, naziv proizvođača, odnosno objekta za pakovanje jaja, zatim klasu jaja i težinsku grupu, datum pakovanja i rok trajanja kao i naziv i adresu pošiljaoca ako se radi o velikom pakovanju. Jaja iz uvoza prema Pravilniku, treba da budu označena proizvođačkim kodom.