Raspisan javni poziv za razmenu kukuruza za junad

0
157

Republička direkcija za robne rezerve je objavila Javni poziv za naturalnu razmenu do dvanaest hiljada tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koji imaju proizvodnju tovne junadi. Paritet u naturalnoj razmeni je: sedamnaest kg merkantilnog kukuruza za jedan kg tovne junadi. Merkantilni kukuruz koji se daje u razmenu za tovnu junad je u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina. Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, telesne mase najmanje četiri stotine kg. Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su posedovanje minimum pet komada tovne junadi. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do sto sedamdeset hiljada kilograma, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji. Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje sto dvadeset dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama. Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Isporuka junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i primarnog proizvođača. Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza. Rok za realizaciju naturalne razmene je 15.12.2019. godine. Ponuda se mora predati Direkcije do 29.11.2019. godine, do 10 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Otvaranje ponuda će se obaviti 29.11.2019. godine u 10:30 časova. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja. Svi učesnici Javnog poziva biće obavešteni o ispunjenosti uslova njihove ponude.
Klanice koje će vršiti prijem tovne junadi od primarnih proizvođača i preradu za račun Direkcije su: Industrija mesa Matijević  Novi Sad, Alf promet Kać, Zmajevac Irig,Turković Sjenica, klanica Divci i Kosanović doo Martinci.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here