Privredni sud u Zrenjaninu prestaje sa neposrednim radom sa strankama

0
294

Vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Zrenjaninu, Aleksandar Stoiljkovski, doneo je Odluku o radu privrednog suda za vreme vanrednog stanja. Ovom odlukom je određeno da od 18. marta do daljeg, a najduže dok je na snazi proglašeno vanredno stanje, Privredni sud u Zrenjaninu, PRESTAJE SA NEPOSREDNIM  RADOM SA STRANKAMA, što obuhvata i prijem i preuzimanje pošte na šalteru prijemnice odnosno infopulta, osim službene pošte i komunikacije između pravosudnih organa u zgradi suda.

Otkazuju se sva zakazana ročišta, osim ročišta u građanskopravnim sporovima koji su hitni po zakonu, hitnim postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije, ročišta u postupcima pravne i međunarodno – pravne pomoći koji se odnose na legalizaciju isprava, uz prethodnu najavu sudskoj upravi i postupcima stečaja i reorganizacije. Nalaže se sudijama da posebno obaveste stranke o održavanju ročišta i obavezi da obezbede zaštitne maske i zaštitne rukavice.

Stranke će o otkazivanju ročišta i pretresa biti pismeno obaveštene, kao i o terminima održavanja narednog ročišta i pretresa. Prijem pismena vršiće se isključivo putem pošte. Za vreme trajanja vanrednog stanja neće se vršiti dostava sudskih pismena advokatima i javnim izvršiteljima u za to predviđenim fahovima u zgradi suda. Uverenja iz nadležnosti ovog suda za vreme trajanja vanrednog stanja vršiće se isključivo poštom, a stranke zahteve za izdavanje uverenja podnose poštom.

Izuzetno na obrazložen zahtev za hitno izdavanje uverenja, i najavu sudskoj upravi putem telefona 023/561-929 uverenje će se izdati hitno u za to predviđenoj prostoriji ovog suda. Obrasci za izdavanje uverenja mogu se preuzeti na sajtu Privrednog suda u Zrenjaninu. Uvid u predmete za vreme trajanja vanrednog stanja se ograničava samo na predmete u kojima se u skladu sa ovom odlukom održavaju ročišta, po prethodno izvršenoj najavi sudskoj upravi na telefon 023/561-929.

Stranke mogu dobiti informacije o stanju u predmetima putem telefona 023/561-929 ili elektronski putem maila uprava@pr.zr.sud.rs. Privredni sud u Zrenjaninu za vreme trajanja vanrednog stanja, organizovaće rad uz prisustvo zaposlenih i sudija samo do nivoa nesmetanog obavljanja poslova u skladu sa ovom odlukom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here