Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 13.992 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu će se obavljati sa fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, kao i sa ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa ovom šifrom pretežne delatnosti.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine su za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava jedna blanko potpisana solo menica, za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice, za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke prvpg reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora, a za ostala pravna lica dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu, nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, je maksimalno do 20.000 kg, a ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 1.000.000 kg.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021. godine je do 15.08.2021. godine.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu, počev od 01. septembra preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd. Fizička lica obavezno uz zahtev treba da dostave fotokopiju lične karte i Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva. Nakon obrade primljenih zahteva za koje se utvrdi da su u skladu sa traženim uslovima, podnosioci će biti pozivani na potpisivanje ugovora.