Uprava za šume raspisala je konkurs raspodele sredstava za razvoj lovstva za izradu i realizaciju projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u iznosu od 17.368.719,97 dinara.

Konkurs za raspodelu sredstava za razvoj lovstva se odnosi na korisnike lovišta, a podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu sa jednim vidom rada. Rok za konkurisanje je 10 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uprava za šume je raspisala konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u 2020. godini, za izradu i realizaciju projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u iznosu od 17.368.719,97 dinara za određene vidove rada kao što su unapređenje stanja populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači: jelen običan i divokoza na području centralne Srbije kroz naseljavanje divljači, kao i sprovođenje ostalih aktivnosti u funkciji osiguranja naseljene divljači; nabavka divljači fazana radi unošenja u lovište; nabavka odgovarajućih hraniva i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači; podrška sprovođenju monitoringa ,nabavku novog terenskog vozila; izgradnja ili adaptacija objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači na funkcionalno značajnoj lokaciji u lovištu; istraživačke radove u cilju unapređivanja stanja za održivo upravljanje populacijama divljači, a naročito za vrste divljači: divokoza , zec, poljska jarebica, vuk, divlja mačka i drugo I ostali radovi od značaja za razvoj lovstva u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Konkurs se odnosi na korisnike lovišta, a podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu sa jednim vidom rada. Prijava se podnosi u pisanoj formi na odgovarajućem prijavnom obrascu – Prijavni obrazac 2020. na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

Prijavni obrazac je potrebno popuniti isključivo na računaru tako da se u odgovarajući neosenčeni deo tabele upišu odgovarajući podaci. Mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika podnosioca prijave. Rok za dostavljanje prijava po ovom konkursu je 10 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.