Registracija vinograda u Vinogradarskom registru obavezna je i u 2021. godini.

Registracija vinograda je obaveza proizvođača grožđa koje je namenjeno prometu. Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar za 2021. godinu je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima) i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.

Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu, podsećaju u Poljoprivrednoj savetodavno-stručnoj službi Srbije. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra, a prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica.

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj, samo jedan, i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela.

Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra.

Brisanje iz registra moguće ako proizvođač podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Moguće je pokrenuti brisanje i po službenoj dužnosti. Promene treba prijaviti kao bi se upisale u registar u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradskih parcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe.

Za sve bliže informacije, proizvođači grožđa se mogu obratiti osobama zaduženim za administrativne poslove u šest kancelarija Centra za vinogradarstvo i vinarstvo.

Kancelarije su smeštene u: Beogradu, Novom Sau, Kragujevacu, Negotinu, Aleksandrovcu i Nišu