Republička direkcija za Robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje i preradu tovnih svinja koje su vlasništvo Direkcije.

Republička direkcija za Robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje 15.000 tovnih svinja, koje su vlasništvo Direkcije i preradu u mesne konzerve – mesni narezak i paštetu. Kvalitet tovnih svinja u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa težine od 95-110 kg. Tovne svinje koje se prerađuju, nalaze se kod skladištara Direkcije, na farmama i mini farmama i moraju biti u dobroj kondiciji, čiste i bez povreda na telu i propisno obeležene ušnim markicama. Plaćanje će biti izvršeno kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet prerade. Preuzimanje tovnih svinja sa mini farmi vršiće se na registrovanim stočnim pijacama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom, a sa farmi na samim farmama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom. Krajnji rok preuzimanja tovnih svinja je do 20.06.2021. godine.

Klanici se priznaje 5% od ulazne težine tovnih svinja u depou klanice. U 5% od ulazne težine tovnih svinja u depo klanice, uključena je usluga klanja i prerade u konzerve. Pre početka preuzimanja tovnih svinja, klanica sa Direkcijom potpisuje ugovor o preradi tovnih svinja u mesne konzerve i čuvanju, skladištenju i zanavljanju mesnih konzervi iz sopstvene proizvodnje, uz dostavljanje 5 blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpis.

Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 1011- prerada i konzervisanje mesa, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve. Ponuda treba da sadrži sledeće podatke i dokaze: osnovne podatke o podnosiocu zahteva – pun naziv privrednog subjekta, PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona i rešenje o ispunjenosti uslova za preradu mesa metodom kuvanja izdato od strane Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do petka, 23.04.2021. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju na mejl adresu office@rdrr.gov.rs