Donošenje izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije doprinosi unapređenju zakonodavnog sistema u Srbiji, izjavio je Marko Mihailović, organizator ,,Prajda“. On je posebno naglasio da te izmene i dopune štite sve građane Srbije, a ne samo pripadnike LGBT+ populacije.

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije odnose se na razbijanje predrasuda o rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, verskom poreklu, polu, seksualnoj orijentaciji i invaliditetu. Upitali smo Marka Mihailovića, organizatora „Prajda“ da li očekuje da će ovaj zakon doprineti boljem tretmanu LGBT osoba u društvu.

Skupština Srbije usvojila je krajem maja Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kao i Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je tim povodom rekla da ta dva zakona treba da omoguće svakom građaninu da oseti da živi u malo pravednijem društvu. Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, dok se izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije unose jasnije odredbe, veće kazne i širi spisak onih na koje se diskriminacija odnosi. Marko Mihailović, organizator Prajda je pozdravio donošenje pomenutih pravnih akata i rekao da je zadovoljan ovim potezom države jer je sve urađeno na način da se građani Srbije, a ne samo LGBT+ populacija, zaštite od svih oblika diskriminacije.