JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin – Fabrika vode je odgovorna za raskid ugovora

0
28

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izdalo je saopštenje u kom je navedeno da se Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode smatra raskinutim od 15. decembra prošle godine krivicom Fabrike vode koja nije dokazala ispunjenost svih ugovorom predviđenih parametara.

U cilju objektivnog i istinitog informisanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izdalo je saopštenje kojim obaveštava javnost o sledećim činjenicama: Ugovor o usluzi prečišćavanja pitke vode se smatra raskinutim na dan 15.12.2020. godine, krivicom same „Fabrike vode“, a na osnovu važećeg Sporazuma i Ankesa sporazuma koji su potpisani na osnovu njihove molbe u momentu kada su nastupili uslovi za raskid Ugovora, a u želji da im omogućimo dodatno vreme za dokazivanje svih definisanih parametara. Uslovi za raskid ugovora su se stekli danom eksplozije u postrojenju, jer do gore pomenutog datuma nisu dokazali ispunjenost svih parametara, a postupak protiv osumnjičenih u „Fabrici vode“ za pomenutu eksploziju se vodi u nadležnom tužilaštvu.

Sporazumom je definisano da u slučaju da Izvršilac usluge, tj. „Fabrika vode“, ne ispuni obaveze definisane istim, samim protekom rokova će se smatrati da je Ugovor raskinut krivicom Izvršioca i nikakva dalja obaveštenja od strane Naručioca, odnosno JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, tim povodom nisu više potrebna, niti će se primenjivati druge odredbe Ugovora o raskidu istog.

JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin je podsetilo javnost da je detaljnom analizom, koju su sprovele stručne službe ovog preduzeća, utvrđeno da „Fabrika vode“nije ispunila niti jedan od uslova utvrđenih javnom nabavkom. Posebno su napomenuli da je u radu stručne komisije učestvovao i prethodni zakonski zastupnik „Fabrike vode“.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je dana 13.05.2021. godine dostavila „Fabrici vode“ predlog o kompenzaciji međusobnih dugovanja i potraživanja, a dana 06.07.2021. je podneta tužba za naknadu potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga odvođenja otpadnih voda. Zbog blokade tekućih računa „Fabrika vode“ od 02. juna ove godine nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze. Za preostali dug koji ima prema JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin „Fabrike vode“ će biti utužena ukoliko isti ne izmiri do roka dospeća.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here