Do 22. februara stočari iz Vojvodine mogu konkurisati za sufinansiranje nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs čiji je cilj poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, proširenje asortimana proizvoda, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto ukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, dok najmanji iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije u sektoru mleka: • Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka, • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije, • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona. U sektoru mesa sufinansiraće se: • Nabavka opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova, • Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi, • Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa, • Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa, • Nabavka laboratorijske opreme(bez staklenog pribora) za internu upotrebu kao deo prerađivačkog pogona, • Nabavka opreme za čišćenje, pranje, dezinfekciju (sterilizaciju) objekta, opreme, alata,uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2. pravno lice: privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Na kraju investicije a pre isplate sredstava korisnik treba da ispunjava sledeće specifične uslove:

  • za preradu mleka – dnevni kapacitet prikupljenog mleka do 2.999 litara;
  • za preradu mesa – u slučaju klanica, prihvatljivi su korisnici sa maksimalnim kapacitetom do devet goveda ili 49 svinja ili 49 ovaca i koza, ili 499 ćuraka ili gusaka ili 4.999 živine dnevno na kraju investicije, a u slučaju postrojenja za sečenje i / ili preradu, prihvatljivi korisnici su preduzeća sa maksimalnim kapacitetom sečenja ili prerade do 499 kilograma dnevno na kraju investicije.