Hibridi kukuruza poseduju različita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Smanjenje gustine setve povlači manji broj biljaka u žetvi, a time i manji prinos jer povećanjem broja zrna po biljci (veći klip) najčešće ne može da nadoknadi smanjen broj biljaka.

Prva komponenta prinosa je broj biljaka po jedinici površine. Setvom kukuruza na postavljeno – planirano rastojanje treba da se stvore uslovi za željeni broj biljaka u žetvi. Hibridi kukuruza poseduju različita biološke osobine i za postizanje željenih prinosa zahtevaju različite gustine u žetvi. Stoga je veoma važno da proizvođači ispoštuju preporučene sklopove zadate od strane selekcionera za svaki hibrid, odnosno omoguće hibridima postizanje maksimalnih prinosa u datim agroekološkim uslovima. Smanjenje gustine setve povlači manji broj biljaka u žetvi, a time i manji prinos jer povećanjem broja zrna po biljci (veći klip) najčešće ne može da nadoknadi smanjen broj biljaka. Presudan značaj da se ostvari ujednačeni sklop, željeni razmak između zrna, a time i buduće biljke imaju optimalan prostor za razvoj je kvalitetna setva.

Isti lokalitet, sa približno podjednakim uslovima sredine, a razlika u prinosu zrna kukuruza su “slika domaćina”. Gajenje kukuruza u nepovoljnim godinama za njegovu proizvodnju potvrđuje da mere tehnologije gajenja izvedene u pravo vreme i kvalitetno, mogu u velikoj meri da smanje efekte suše na prinos zrna kukuruza. Iskustvo pokazuje da u godinama bez značajnih zaliha zimske vlage setvu kukuruza treba po mogućnosti obaviti oko 10. aprila. Tako zasejani usevi garantuju ujednačeno nicanje i brži razvoj biljaka što omogućava da cvetanje prođe pre kritičnih visokih temperatura i pojave vrućih vetrova. Ako se odlučite za kasniju setvu u takvim godinama, posebno krajem aprila treba koristiti hibrida ranijih grupa zrenja.

Stalnu dilemu poljoprivrednih proizvođača koju gustinu setve kukuruza primeniti razrešavaju selekcioneri preporukom gustine za svaki hibrid, a proizvođač odlučuje prema količini upotrebljenog mineralnog đubriva. Kako nije moguće predvideti količinu i raspored padavina u toku godine, gustinu setve treba izbalansirati prema bilansu zimske vlage koji je poznat pa je moguće sejati 5-10% veći ili manji sklop zavisno od nivoa zimske vlage. Na kraju najvažniji činilac uspešne proizvodnje je sam hibrid kukuruza i proizvođači treba da se opredele za izbor hibrida na osnovu sopstvenog iskustva kao i saradnjom sa savetodavnom službom.