Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglasilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama. Cena brašna je 33 dinara.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe, kojom se reguliše kupovina brašna „T-500” po subvencionisanim cenama, bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, a zainteresovani su za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija. Prijavljivanje traje od 26. avgusta do 6. septembra 2022. godine.

Kriterijumi za određivanje količina brašna tipa „T-500”, koje proizvođači hleba mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći: Proizvođač hleba mora biti registrovan za proizvodnju hleba i peciva; Proizvođač hleba mora biti aktivno pravno lice, u smislu da se na dan objavljivanja Uredbe bavio proizvodnjom hleba; Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa „T-500” po najvišoj proizvođačkoj ceni od 41,20 dinara po vekni, počevši od 1. juna 2022. godine do 26. avgusta 2022. godine i nameravanoj proizvodnji po proizvođačkoj ceni od 45,88 dinara po vekni ili drugoj proizvođačkoj ceni, koju odredi Vlada Republike Srbije, do 1. decembra 2022; Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, dostaviti Republičkoj direkciji za robne rezerve. Proizvođači hleba, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

Pšenično belo brašno „T-500“, koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom, ili u drugu raspoloživu ambalažu. Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve. Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba. Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pisani nalog za preuzimanje pšeničnog brašna „T-500“, koje će se preuzimati u mlinovima, koji će vršiti mlevenje za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

Kontakt telefon za dodatna pitanja je 011 3130 945.