Setva je na pragu, cene pšenice su niske, zato je možda vreme da razmislite da sejete tritikale koje dobro podnose sušu i imaju visok prinos. Zbog višestruke upotrebe kao kvalitetne stočne hrane i mogućnosti korišćenja, kako zelene sočne hrane paše, sena, senaže i silaže, tako i zrna i prinosa od 5 do 8 t/ha zrna i 20 do 25 t zelene mase može se preporučiti proizvođačima kao ozimi usev za proizvodnju kabaste stočne hrane.

Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda u većem sadržaju proteina u zrnu (13,5-16 %) u poređenju sa zrnom pšenice i raži, posebno u većim količinama lizina koji je za 20% veći nego kod pšenice. Tritikale ima veliki genetski potencijal rodnosti i hranljivu vrednost a svoju najveću primenu nalazi u ishrani stoke, za industrijsku preradu, a upotrebljava se i u ljudskoj ishrani (u različitim odnosima pšeničnog i brašna tritikalea). Tritikale se odlikuje visokom otpornošću prema niskim temperaturama i suši. Bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snega i pojavu ledene kore. Zahvaljujući izraženoj sposobnosti ćelija da u citoplazmi zadržavaju vodu, prisustvu voštane prevlake na biljkama i dobro razvijenom korenovom sistemu, tritikale ima veliku otpornost prema suši. Za njega je karakteristično da polako fiziološki odumire, pa je funkcionalnost lisnog aparata znatno duža od pšeničnog, što rezultira dugotrajnom odvijanju procesa formiranja i nalivanja zrna. Zbog toga tritikale u zrnu nakupi za 1-2% više belančevina od pšenice i 3-5% više od raži.

Tritikale najbolje uspeva na černozemima, ali daje dobre rezultate na lakim peskovitim zemljištima i tresetištima, tako je pogodan za gajenje u onim rejonima gde pšenica daje konstantno niske prinose i loš kvalitet zrna, a posebno na većim nadmorskim visinama, gde pšenica ne uspeva, (i do 1.200 m) na atarima gde potpuno naliva zrno što nije odlika u ravničarskim predelima.

U Kolubarskom Okrugu tritikale zauzima sve značajnije mesto, jer ne postavlja posebne zahteve u pogledu uspevanja. Naravno na boljim i bogatijim zemljištima veći su i prinosi, ali i na slabijim i kiselijim daje dobre prinose, čak i uz skromniju agrotehniku. Jako je otporan na sušu i na niske temperature. Klija i na 1 do 2 stepena Celzijusa. Daje zadovoljavajuće prinose i u sušnim godinama. Osnovna obrada, oranje, kao i za strna žita je na dubinu 20 do 25 cm, a predsetvena priprema izvodi se neposredno pred setvu. Za đubrenje se mogu upotrebiti organska i mineralna đubriva. Od količine upotrebljenog stajnjaka (20 do 40 t/ha) zavisiće i količina mineralnog đubriva. Setva se obavlja u sejalicama u redove na 10 do 12 cm i dubinu 4 do 6 cm u količini od 200 kg/ha semena.

Tritikale se koristi za proizvodnju zelene mase za ishranu stoke. Može se koristiti za pašu, seno i spravljanje silaže i senaže, u čemu ima veliku vrednost. Takođe se može koristiti za proizvodnju travnog brašna, travnih briketa i granula.