Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Branko Ružić izjavio je da je Radna grupa za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete usaglasila ključne mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem za reagovanje na nasilje.

Među predloženim merama su brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja. Školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave, a među merama su povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, povećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina.

Ministar Ružić je rekao da su mere pažljivo razmatrane i naveo da će do 24. decembra biti definisan predlog akata koje je potrebno izmeniti kako bi se navedene mere sprovele. Verujem u to da će mere koje smo usaglasili omogućiti efikasnije reagovanje kada su svi oblici nasilja u pitanju, kao i da će delovati i podsticajno i preventivno i da će dodatno osigurati da učenik i njegova zaštita i podrška budu u fokusu, ocenio je Ružić. Ministar je dodao da u narednom periodu predstoji izmena zakona i podzakonskih akata, kao i finansijske analize i efekti za neke od mera koje je predložila Radna grupa. On je naveo da je pre svih mera potrebna pozitivna promena stava prema vaspitnom i preventivnom radu škole, roditelja i svih drugih društvenih faktora. Predložena je i izmena Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog rada, kao i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi kada dođe do nasilja, posebno u delu koji predviđa da se nasilje prijavljuje i putem platforme „Čuvam te“.