Pravilan odabir razmaka sadnje i oblika krune može uticati na celokupan vegetativni i generativni potencijal voćaka. Razmak sadnje leske povezan je sa mnogo faktorima, kao što su plodnost zemljišta, odabrani oblik krune, mogućnost vršenja navodnjavanja, primena mehanizacije.

U prethodnom razdoblju išlo se ka korištenju manjih razmaka (5 x 4 – 5 x 5) s manjim razmakom između redova, dok je danas zbog mehanizacije koja se koristi u nasadima prilikom orezivanja i berbe preporuka je da se razmak poveća i sada je (6×4- 6×5). Prednosti primene razmaka sadnje 5×3 je u tome što brže dolazi do povrata investicije međutim kada zasad dođe u 12-14 godinu preporuka je da se svaka druga sadnica vadi da bi se preostalim biljkama omogućio pravilan razvoj.

Kod leske se primenjuju tri uzgojna oblika: grm, žbunasta vaza i stablašica. Oblik s više grana karakterističan je za žbunasti oblik uzgoja leske. Posađene sadnice se u proleće režu na 2 pupoljka. Tokom vegetacije izdanci se razvijaju i ostavljaju se 3,4,5, zavisno od bujnosti sorte, razmaka sadnje i ekoloških uslova, ostale uklanjamo. Ovaj uzgojni oblik je lak za formiranje ali poteškoće nastaju kod održavanja krune i uklanjanju novih izdanaka u osnovi kao i prilikom obrade tla i berbe. Žbunasta vaza je oblik s deblom visine 30 do 40 cm. Posađene sadnice prekraćuju se u proleće na visinu 30-40 cm, sledeće godine bira se 4 do 5 jakih grana najpovoljnijeg rasporeda za formiranje vaze. Stablašica u vidu vaze je uzgojni oblik s jasno formiranim deblom, s koga se razvijaju 3-4 osnovne grane. Sadnica se prekraćuje na 70-80 cm od tla gde se razvija veći broj prirasta od kojih se bira 3-4 najbolje raspoređena u prostoru za buduće ramene grane a ostale uklanjamo. Pogodan je za ravnija područja gde se veći broj operacija vrši mehanizirano.