Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici izmenila Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja će važiti do 31. marta, a doneta je u cilju zaštite tržišta i sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su izuzetno važne za snabdevanje potrošača, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je izmenila i Odluku o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima nafte, a to produženje važi do 31. marta.

Usvojena je Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte koja se odnosi na evro dizel i evro premium BMB 95 i važiće do 3. marta, a odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte privremeno je smanjen iznos akciza na gasna ulja, olovni i bezolovni benzin za pet odsto, do kraja marta.

Vlada je usvojila i Akcioni plan za sprovođenje Programa kojim se razrađuju prioritetni ciljevi, rezultati i rokovi za njihovo dostizanje.Cilj tog plana je kvalitetnije upravljanje javnim politikama i unapređenje sistema strateškog upravljanja prioritetnim ciljevima, jačanje elemenata planiranja „odozgo na dole“ i sprovođenje mehanizama za realizaciju i praćenje tih ciljeva na osnovu definisanih rezultata koje treba postići u zadatom roku.

Vlada je donela i odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača koji će, kao stručno savetodavno telo, raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača i saradnji nadležnih organa, organizacija i drugih nosilaca zaštite potrošača.Funkcija tog tela je, kako je objašjeno, predlaganje mera i aktivnosti unapređivanja zaštite potrošača, učestvovanje u izradi Strategije, izveštavanje Vlade o stanju u toj oblasti i sprovođenju Akcionog plana.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2023. godinu, sa ciljem smanjenja migratornik kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo rešavanjem stambenog pitanja. Kako je objašnjeno, očekivani efekat tog programa je naseljavanje oko 300 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnim područjima, a za te namene je obezbeđeno 500 miliona dinara.