Danas počinje novi krug prijavljivanja mladih u Srbiji za subvencionisanu kupovinu seoskih kuća i domaćinstava, saopšteno je iz Ministarstva za brigu o selu.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2023. godinu. Za subvencionisanu kupovinu seoskih kuća i domaćinstava ove godine je izdvojeno 500 miliona dinara a glavni cilj programa je motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja. Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave: pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove: Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs); Da su državljani Republike Srbije; Da su punoletni; Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine; Da nemaju navršenih 45 godina života; Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga; Da su podnosioci prijave u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, da je podnosilac prijave samohrani roditelj ili pojedinac; Da nisu upisani u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta; Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nisu stekli nepokretnosti u prethodnih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta; Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave; Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije; Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak; Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu; Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti). Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove: Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje; Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima; Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima; Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta; Da je seoska kuća sa okućnicom, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i seoska kuća ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja; Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti; Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Program i obrazac prijave na Konkurs se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.