Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da se 21. marta u svetu obeležava Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije, u cilju borbe protiv ksenofobije, rasizma i rasne diskriminacije, a da tim danom započinje i Nedelja solidarnosti i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije u Srbiji, koja traje do 28. marta, tokom koje će i biti organizovani različiti događaji.

U Republici Srbiji je svaka vrsta diskriminacije zabranjena Ustavom, kao i brojnim zakonima u oblasti pravosuđa, obrazovanja, zdravstvene zaštite, informisanja, a naša zemlja svoj doprinos u borbi protiv rasizma daje i ispunjavajući obaveze preuzete Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.Kako se  predrasude i stereotipi, negativni narativi i dezinformacije dodatno pojačavaju u vreme kriza, što najviše pogađa pripadnike najranjivijih grupa, primena pricipa „Da niko ne bude izostavljen“, na čemu Vlada Srbije dosledno istrajava, još više dobija na značaju.

U osnovi rasizma je stav o nekakvoj kulturnoj superiornosti i iskazivanje netrpeljivosti prema pripadnicima drugih rasa, koji se od nas razlikuju bojom kože ili ili nekom drugom karakteristikom spoljnog izgleda.Rasizam kao ideologija vezuje se uz moderno doba, a širenje ideologija pripadnika pokreta koji promovišu netrpeljivost i stereotipe, a koji su u suprotnosti sa osnovnim principima ljudskih prava, kroz medije, internet i društvene mreže, danas dodatno usložnjava problem.

Stoga je veoma važno da se podiže svest o načinima prepoznavanja različitih oblika netrpeljivosti, kako bi se unapredila zaštita pojedinaca ili grupa koji pripadaju drugoj rasi, imaju drugu boju kože, kao što su Romi, imaju drugu etničku pripadnost ili nacionalno poreklo.Istovremeno se mora boriti i da se unapredi znanje o lažnosti i neverodostojnosti ideologije rasizma, koja nema nikakvo naučno utemeljenje.U Srbiji je dodatno unapređen krovni zakonodavni i strateški ovir u oblasti antidiskriminacije.Zakon o zabrani diskriminacije je usklađen sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite od rasne diskriminacije, konkretne mere i aktivnosti u oblasti prevencije i zaštite od diskriminacije predviđene su antidiskriminacionom strategijom do 2030. godine i pratećim akcionim planom, čiji je cilj eliminisanje društvene nejednakosti, a posebnu ulogu u borbi protiv diskriminacije ima i nezavisno telo – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.Eliminisanje društvene nejednakosti, odnosno borba protiv svakog oblika rasizma i diskriminacije Roma, načela su na kojima su zasnovani ciljevi i mere Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period do 2030. godine.

Ovom strategijom je, po prvi put, prepoznat i ,,ciganizam’“ kao oblik rasizma i diskriminacije, a pratećim akcionim planom, među mnogobrojnim aktivnostima, predviđene su i mere za osnaživanje Roma i Romkinja da prijavljuju krivična dela motivisana predrasudama, mržnjom, kao  i govor mržnje.

U okviru 75-godišnjice obeležavanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija pozvala je sve države članice na preduzimanje hitnih i konkretnih aktivnosti koje se odnose na usvajanje i sprovođenje zakona i politika, jačanje nezvisnih institucija za ljudska prava i tela za ravnopravnost u oblasti borbe protiv rasizma i rasne diksriminacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sa ponosom ističe da je Republika Srbija sastavni deo te porodice država.