Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je danas korisnike platnih kartica izdatih u Srbiji, nakon što se na internetu pojavila ponuda za neovlašćenu proizvodnju zamenskih platnih kartica, da ih ne dostavljaju trećim licima niti da postojeće zamenjuju novom karticom sa izmenjenim dizajnom i novim materijalom.

Iz NBS su precizirali da se na društvenim mrežama i veb-prezentacijama nude usluge izrade platne kartice na metalnoj podlozi i sa drugačijim dizajnom prebacivanjem sigurnosnih elemenata postojećih platnih kartica izdatih od ovlašćenih banaka. „Reč je o neovlašćenoj proizvodnji platnih kartica, što kao posledicu može imati i druge zloupotrebe koje mogu nastati usled samovoljnog davanja platnih kartica i podataka s njih. Ističemo da takve usluge navode korisnike na postupanje suprotno ugovorima i na taj način ih izlažu dodatnim rizicima, a pored toga dovode i do povrede prava pružalaca platnih usluga, intelektualne svojine i pravila kartičnih sistema plaćanja“, navedeno je u saopštenju. Podseća se da je bezbednost izdavanja i korišćenja platnih kartica jedan od najvažnijih segmenata u poslovima s platnim karticama, pa se iz tog razloga primenjuju standardi, pravila i postupci kojih se pridržavaju svi učesnici u sistemu platnih kartica.

Zakonom o platnim uslugama, naveli su iz NBS, propisana je obaveza korisnika platnih usluga da koriste platni instrument u skladu sa ugovorenim uslovima kojima se uređuju izdavanje i korišćenje tog instrumenta, kao i da je izdavalac platnog instrumenta, u okvirnom ugovoru s korisnikom platnih usluga, u šta spada i korišćenje platnih kartica, u obavezi da navede i mere koje je korisnik platnih usluga dužan da preduzme radi zaštite platnog instrumenta. Istaknuto je da slanjem platne kartice korisnik može postupiti suprotno obavezama iz tog zakona, jer deli personalizovane sigurnosne elemente tog instrumenta, koji su od značaja za njeno korišćenje, zbog čega može snositi i odgovornost za eventualne zloupotrebe. Kako je objašnjeno, korisnik bi snosio punu odgovornost za štetu koja bi mu bila naneta eventualnom zloupotrebom platne kartice.

Iz NBS podsećaju sve korisnike na bezbedno korišćenje kartica, a radi očuvanja poverenja i sigurnosti ovog bezgotovinskog platnog instrumenta, korisnike podsećaju da su platne kartice sredstvo plaćanja i u skladu s tim se čuvaju i koriste. Naglasili su da karticu može koristiti samo osoba čije ime je odštampano na kartici, osim u slučajevima posebnih vrsta kartica, poput pripejd poklon-kartica, kada na kartici nije odštampano ime korisnika. Savetuje se da, nakon dobijanja koverte s PIN-om, ovaj broj zapamti samo korisnik kartice i ne saopštava ga nikom drugom, da PIN nikako ne treba zapisivati na samoj kartici, niti ga nositi zajedno s karticom, kao i da je prilikom podizanja novca s bankomata preporučljivo zakloniti rukom tastaturu kada se unosi PIN broj. U slučaju krađe ili gubitka kartice, potrebno je u što kraćem roku o tome obavestiti izdavaoca kartice, koji će istog trenutka blokirati karticu i tako eliminisati mogućnost da se ona neovlašćeno iskoristi, naveli su iz NBS.

Podseća se i da korisnik kartice snosi rizik za eventualne zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe odnosno gubitka kartice, do iznosa definisanog važećim propisima, a u slučaju da naknadno pronađe karticu koja je prijavljena kao ukradena odnosno izgubljena, korisnik je ne sme koristiti, već je obavezan da je vrati izdavaocu.

Iz NBS savetuju, kada je reč o plaćanju karticama na internetu, da je uvek potrebno proveriti da adresa veb-stranice na kojoj se nalazi formular za unos podataka o kartici počinje s „https“, da bi u toku plaćanja uvek trebalo pažljivo čitati sva obaveštenja i poruke koji se pojavljuju na ekranu i nikada ih ne bi trebalo zanemarivati ili zatvarati pre prethodnog čitanja.

Dodaju da za onlajn plaćanje nikada nije potrebno da se unosi PIN, a čak i kada se traži da se on unese, jer je najverovatnije reč o pokušaju zloupotrebe.

 

Ukazano je i da karticu ne bi trebalo fotokopirati niti je na drugi način umnožavati niti bi trebalo slati, mejlom ili na neki drugi pisani način, podatke o kartici koji se koriste za kupovinu preko interneta, tj. ime i prezime, broj kartice, datum isteka i trocifreni kod na poleđini kartice.