Doprinos IPARD programa unapređenju i modernizaciji u sektoru poljoprivrede najbolje se ogleda kroz broj isplaćenih korisnika IPARD podrške. Od početka sprovođenja IPARD II programa do kraja 2022. godine, 645 korisnika je ostvarilo pravo na IPARD podršku i uspešno realizovalo svoje investicije, pri čemu je samo tokom 2022. godine 135 korisnika dobilo IPARD podršku, objavljeno je u novom broju biltena IPARD na dlanu.

Podrška korisnicima za modernizaciju proizvodnje dostupna je kroz Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i Meru 3 –Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Kroz Meru 1, 582 korisnika su modernizovala proizvodnju u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje. Vrednost podržanih investicija iznosila je 33,1 mil. EUR javne podrške. S druge strane, u oblasti prerade poljoprivrednih proizvoda, 63 korisnika su modernizovala proizvodnju kroz Meru 3, u vrednosti od 14,2 mil. EUR javne podrške.

Najzastupljeniji sektor u okviru primarne poljoprivrede je Sektor ostalih useva, gde je 395 korisnika realizovalo svoje investicije u vrednosti od 16,2 mil. EUR javne podrške sa ciljem modernizacije proizvodnje. Zatim sledi Sektor voća i povrća, gde je podržano 122 korisnika u vrednosti od 12,6 mil. EUR javne podrške. Kada je reč o preradi poljoprivrednih proizvoda, najzastupljeniji je Sektor prerade voća i povrća sa 55 podržanih korisnika do kraja 2022. godine u iznosu od 13,4 mil. EUR javne podrške. Ukupna vrednost investicije je oko 180 hiljada EUR (182.442,01 EUR), dok je korisniku isplaćeno oko 90 hiljada EUR (90.250,28 EUR, od čega je doprinos EU 67.687,71 EUR). Investicije u kupovinu mašina, opreme i mehanizacije u vrednosti od 27,5 mil. EUR javne podrške realizovao je 561 korisnik u okviru primarne poljoprivrede, dok je 21 korisnik realizovao investicije koje se tiču izgradnje/modernizacije i opremanja objekata u vrednosti od 5,6 mil. EUR javne podrške, zaključno sa 31.12.2022. godine. Dominantan tip investicije u okviru Mere 1 odnosi se na kupovinu novog traktora, gde je 406 korisnika kupilo novi traktor u ukupnoj vrednosti od 14,1 mil. EUR javne podrške, pri čemu je najveći broj korisnika ostvario podršku za ovaj tip investicije u okviru Sektora ostalih useva.

Do kraja 2022. godine, u okviru prerade poljoprivrednih proizvoda, 19 korisnika je investiralo u izgradnju/modernizaciju i opremanje objekata, pri čemu je vrednost ostvarene javne podrške iznosila 5,8 mil. EUR. Sa druge strane, 40 korisnika je realizovalo investicije koje se odnose na modernizaciju opreme u prerađivačkim kapacitetima u vrednosti od 7,8 mil. EUR javne podrške.