Voćke su u cvetu, rane jabuke su tek počele da cvetaju, a cvetojed jabuke nanosi velike štete tokom aprila meseca jer uništava tučak i onemogućava stvaranje ploda.

Cvetojed jabuke je tvrdokrilac dužine 3,5-6 mm sa dugom rilicom. Smeđe je boje sa dve kose svetle pruge oivičene tamnim rubom na pokriocima. Larva je žućkaste boje sa mrkom glavom. Prezimi kao odrastao insekat na stablu u pukotinama kore. Ima jednu generaciju godišnje. Pojavljuje se u rano proleće (kraj marta početak aprila). Odmah po pojavi odrasli insekat na cvetnom pupoljku rilicom buši mali otvor kroz koji polaže jaja. Jedna ženka položi do 100 jaja pojedinačno (svako jaje u jedan pupoljak). Insekat je aktivan samo danju. Optimalna temperatura je 15°C, ispod 10 i iznad 25°C piljenje se prekida, te su samim tim i štete veće. Hraneći se nabubrelim pupoljcima on buši u njima sitne duboke rupice. One se relativno lako uočavaju zahvaljujući pojavljivanju kapljice žuto-narandžastog soka biljke, na otvoru oštećenja. Ovako oštećeni pupoljci većinom propadaju. U otvorenim pupoljcima ženka pronalazi cvetne pupoljke, progriza mali otvor kroz koji polaže jaja. Iz tih jaja se pile larve koje se hrane prašnicima, tučkom, kruničnim listićima. Ovako oštećeni cvetni pupoljak prekida dalji razvoj neposredno pred otvaranje. Krunični listići oštećenog pupoljka su narandžasto-smeđi i smežurani (podseća na oštećenje od mraza). Unutrašnji deo cveta je pojeden i u njemu se nalazi larva ili lutka. A ukoliko je ona napustila pupoljak uočavaju se otvori iz kojih je larva izašla.

Suzbijanje se uspešno izvodi izlovljavanjem putem lovnih pojaseva u jesenjem periodu, a pre zimskog mirovanja. Kod preventivnog suzbijanja u zimskom prskanju koriste se uljna organofosforna sredstva i to pre otvaranja pupoljaka. U toku vegetacije potrebno je utvrditi broj odraslih jedinki po jednom stablu. Ako se na jednom stablu nađe više od tri cvetojeda ili metodom 100 udaraca uhvati 20-40 odraslih jedinki, tada je potrebno suzbijanje. Optimalni rok primene insekticida je oko dve nedelje nakon pojave prvih odraslih jedinki ili u vreme njihove masovne pojave. Preporučuju se sredstva na bazi fosalona, fentiona, endosulfana, piretroidi. Pored ovih mera zadovoljavajući rezultati se postižu i mehaničkim merama: struganje stare ispucale kore voćaka, čišćenje krošnji od polomljenih i suvih grana i hvatanje imaga u lovne klopke.